Regulamin serwisu
Zadzwoń  42 230 96 57   lub  Zarezerwuj online

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO DERMOKLINIKA.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://dermoklinika.pl (dalej jako: „Dermoklinika.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

 

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Dermoklinika.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.
Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.
Zespół Dermoklinika.pl


1) O NAS
Właścicielem Dermoklinika.pl są wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą "DERMOKLINIKA-CENTRUM MEDYCZNE" SPÓŁKA CYWILNA M.KIERSTAN, J.NARBUTT, A.LESIAK (adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: al. Kościuszki 93, 90-436 Łódź ), NIP spółki cywilnej 7252029515, REGON spółki cywilnej 100926214, adres poczty elektronicznej: kontakt@dermoklinika.pl, numer telefonu 42 230 96 57, 692 065 698, tj. Monika Kierstan prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Praktyka Lekarska - Monika Kierstan (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30/57, 90-571 Łódź) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8321885897, REGON 100759064, Aleksandra Lesiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą USŁUGI MEDYCZNE ALEKSANDRA LESIAK (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Zygmunta Krasińskiego 15, 92-111 Łódź) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7282092145, REGON 100842090 oraz Jolanta Narbutt prowadząca działalność gospodarczą pod firmą USŁUGI MEDYCZNE JOANNA NARBUTT wspólnik spółki cywilnej: DERMOKLINIKA-CENTRUM MEDYCZNE; OPTIMASZ.PL (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 16E/ 25, 90-365 Łódź) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7251626574, REGON 100675545 (dalej jako: „Usługodawca”).

 

2) DEFINICJE
1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym dla jego Usługobiorców, na którą składają się artykuły oraz materiały video stanowiące opisy do oferowanych usług oraz odrębne pomocnicze materiały o charakterze edukacyjnym dostępne w zakładkach na stronie.
b. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
c. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą i wysłanie zapytania.
d. FORMULARZ REZERWACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym, umożliwiający rezerwację wybranej wizyty.
e. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
f. KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia również korzystanie z innych Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie – w przypadku których został wskazanych wymóg uprzedniego utworzenia Konta.
g. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
h. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
i. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
j. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, DERMOKLINIKA.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi https://dermoklinika.pl.
k. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
l. USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Dermoklinika.pl.
m. USŁUGODAWCA – wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą "DERMOKLINIKA-CENTRUM MEDYCZNE" SPÓŁKA CYWILNA M.KIERSTAN, J.NARBUTT, A.LESIAK (adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: al. Kościuszki 93, 90-436 Łódź ), NIP spółki cywilnej 7252029515, REGON spółki cywilnej 100926214, adres poczty elektronicznej: kontakt@dermoklinika.pl, numer telefonu 42 230 96 57, 692 065 698, tj. Monika Kierstan prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Praktyka Lekarska - Monika Kierstan (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30/57, 90-571 Łódź) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8321885897, REGON 100759064, Aleksandra Lesiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą USŁUGI MEDYCZNE ALEKSANDRA LESIAK (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Zygmunta Krasińskiego 15, 92-111 Łódź) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7282092145, REGON 100842090 oraz Jolanta Narbutt prowadząca działalność gospodarczą pod firmą USŁUGI MEDYCZNE JOANNA NARBUTT wspólnik spółki cywilnej: DERMOKLINIKA-CENTRUM MEDYCZNE; OPTIMASZ.PL (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 16E/ 25, 90-365 Łódź) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7251626574, REGON 100675545.
n. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
o. WYSZUKIWARKA – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie zamieszczonych w Serwisie Internetowym treści oraz zagadnień.

 

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z DERMOKLINIKA.PL
1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 

4) USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
a. Blog
b. Formularz Kontaktowy
c. Formularz Rezerwacji;
d. Newsletter;
e. Konto
f. Wyszukiwarka
3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.
4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
5. Blog – korzystanie z Bloga dostępnego w Serwisie Internetowym możliwe jest dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy, bez konieczności utworzenia Konta, po przejściu do zakładek „Dermatologia” oraz „Medycyna estetyczna”, a także do opisów konkretnych usług widocznych na stronie głównej Serwisu Internetowego. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.
6. Korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po (1) wypełnieniu formularza kontaktowego i (2) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu formularza odpowiedzi pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię, adres poczty elektronicznej oraz treść wiadomości. Usługa Elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z formularza kontaktowego przez Usługobiorcę.
7. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Rejestracja Konta w Serwisie jest także możliwa także poprzez podanie danych logowania do konta w Facebook.com.
a. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dermoklinika.pl.
8. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce widocznej na stronie Serwisu Internetowego: adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”, a następnie kliknięciu w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.
a. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dermoklinika.pl lub też pisemnie na adres: al. Kościuszki 93, 90-436 Łódź.
9. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem kliknięcia w symbol lupy widocznej na stronie Serwisu, wpisaniu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola akcji. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

 

5) FORMULARZ REZERWACJI

1. Skorzystanie z Formularza Rezerwacji wymaga wykonania łącznie trzech kroków przez Usługobiorcę (1) rejestracji Konta w Serwisie, (2) wypełnienia Formularz Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarezerwuj termin”. W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz innych danych dotyczących planowanej rezerwacji.

2. Poprzez Formularz Rezerwacji nie jest zawierana umowa z Usługodawcą. Po wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz kliknięciu przycisku „Zarezerwuj termin”, Usługodawca kontaktuje się z Usługobiorcą w celu potwierdzenia rezerwacji oraz ustalenia niezbędnych szczegółów umowy. Umowa zawierana jest poza Serwisem internetowym w drodze ustaleń telefonicznych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą kliknięcia przycisku „Zarezerwuj termin” albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Formularz Rezerwacji przez Usługobiorcę.

 

6) KONTAKT Z DERMOKLINIKA.PL
Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@dermoklinika.pl) oraz poczta tradycyjna (al. T. Kościuszki 93, 90-436 Łódź), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Dermoklinika.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

 

7) REKLAMACJE DOTYCZĄCE DERMOKLINIKA.PL
1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@dermoklinika.pl.
2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

8) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Z zastrzeżeniem pkt. 11 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt. 11 ust. 4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
W przypadku usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: al. T. Kościuszki 93, 90-436 Łódź lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dermoklinika.pl.
6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

 

9) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

10) PRAWA AUTORSKIE
1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
2. Serwis Internetowy i treści dostępne w jego ramach należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego ani treści cyfrowych, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego lub treści cyfrowych, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

11) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Dermoklinika.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.
Zapraszamy do korzystania z Serwisu,
Zespół Dermoklinika.pl

 

12) ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
„DERMOKLINIKA-CENTRUM MEDYCZNE” SPÓŁKA CYWILNA M.KIERSTAN, J.NARBUTT, A.LESIAK
al. T. Kościuszki 93, 90-436 Łódź
kontakt@dermoklinika.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Potrzebujesz więcej informacji?

"Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, adres email) przez Sprzedawcę (tutaj należy podać imię i nazwisko / nazwę oraz adres Sprzedawcy) w celu marketingowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach zawartych w polityce prywatności sklepu internetowego. Dane osobowe w sklepie internetowym przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką przed wyrażeniem zgody."

Zapisz się do naszego newslettera

Dane kontaktowe

Łódź, ul. Kościuszki 93
kom.: 692 065 698
tel.: 42 230 96 57
kontakt@dermoklinika.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 09.00-20.00

 

Obsługujemy płatności kartą